Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 26 Listopada 2022
Imieniny obchodzą: Konrad, Leonard, Sylwester
 • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
 • Przejdź do kontaktu.
 • Mapa witryny.
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Moszczenica, dnia 04.10.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.503 ze zmianami ), art.39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zmianami) a także w związku z Uchwałą Nr XXIV/226/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica”,

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 października 2022 r. do 31 października 2022r. w Urzędzie Gminy Moszczenica; w godzinach urzędowania

 

Przedmiotowe materiały  zostaną również udostępnione na stronie internetowej gminy: www.gminamoszczenica.eu

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zmieniony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica NR 334/VIII/22 z dnia 28.09.2022r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Przedmiotem ponownego wyłożenia są: części tekstowe projektu studium obejmujące Tom I i II wraz z częścią graficzną składającą się z rysunków studium nr 1 i 2, na których oznaczono zasięg terenów objętych zmianami. Wraz z projektem studium zostanie również wyłożona do publicznego wglądu skorygowana prognoza oddziaływania na środowisko obejmująca część tekstową i graficzną.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica, odbędzie się w dniu 25 października 2022r. w Urzędzie Gminy Moszczenica, (38-321 Moszczenica; ul. Samorządowa 4) początek o godz. 10.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2022r. oraz ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Zgodnie z art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków, do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2022r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym, na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Moszczenica.

 

Ponadto Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Moszczenica (z siedzibą Urząd Gminy Moszczenica, 38-321 Moszczenica; ul. Samorządowa 4), celem zbierania danych osobowych jest składanie uwag do studium.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zmianami) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę - wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wójt Gminy Moszczenica

(-) Jerzy Wałęga

ukraina pomoc

Wyszukiwarka

Pogoda

 

Odpady2022

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM