Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 26 Listopada 2022
Imieniny obchodzą: Konrad, Leonard, Sylwester
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej

Dodano:2022-10-17

Informacja o kontrolach kominiarskich

 

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.  z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.), informuje się Mieszkańców Gminy Moszczenica, jako mieszkańców i zarządców o obowiązku przeprowadzenia przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869  z późn. zm.)

 

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają  - osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

Każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

 

O tym jak często powinien być dokonywany przegląd kominiarski stanowi art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Zgodnie z nim właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do poddawania przeglądowi kominiarskiemu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych co najmniej raz w roku, w celu sprawdzenia ich stanu technicznego.


 

Dodatek węglowy w wysokości 3 000,00 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

 

Kto może się ubiegać o dodatek węglowy?

Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia  2022 r. o dodatku węglowym /tekst ustawy w załączniku/  dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wobec tego, w przypadku gdy po 11 sierpnia 2022 r. dokonano modyfikacji złożonej deklaracji CEEB, która to modyfikacja spowodowała uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku węglowego (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe) – świadczenie to nie może być przyznane.

Jeżeli jednak modyfikacja dokonana po dniu 11 sierpnia 2022 r. nie wpływała na uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku (np. w deklaracji złożonej przed 11 sierpnia 2022 r. wyszczególnione było źródło ogrzewania na paliwo stałe, które wskazane zostało we wniosku o wypłatę dodatku) – świadczenie to może być przyznane.

Jednocześnie w przypadku zgłoszenia po 11 sierpnia 2022 r. nowej deklaracji CEEB ze źródłem zgłaszanym po raz pierwszy (np. w nowo wybudowanym budynku bądź w przypadku nowego źródła w już istniejącym budynku) i wskazanie tego źródła we wniosku o wypłatę dodatku węglowego – świadczenie to może być przyznane.

 

Wysokość dodatku

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych. Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Kto nie może ubiegać się o dodatek węglowy?

 

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Termin składania wniosków

 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Składanie wniosków

 

Jednostką realizującą wypłaty dodatków węglowych w Gminie Moszczenica jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy.

Wnioski można składać: w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy  (w godzinach pracy jednostki 7:30 – 15:30) lub za pomocą poczty elektronicznej (wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione profilem zaufanym ).

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Moszczenicy pod nr tel 18 354 12 40

 

 

Załączniki:

  1. Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r.
  2. Wniosek do pobrania

ukraina pomoc

Wyszukiwarka

Pogoda

 

Odpady2022

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM