Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 3 Czerwca 2023
Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara
 • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
 • Przejdź do kontaktu.
 • Mapa witryny.
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica zaprasza Mieszkańców Gminy Moszczenica na XLI Sesję Rady Gminy Moszczenica, która odbędzie się 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 12:00 w sali obrad, pok. nr 14 Urzędu Gminy Moszczenica.

 

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji VIII kadencji Rady Gminy Moszczenica odbytej w dniu 27 kwietnia 2023 r.
 3. Sprawozdanie z pełnionego Urzędu Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Moszczenica polegającej na włączeniu do Gminy Moszczenica obszaru Sołectwa Sitnica z Gminy Biecz.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Raport o stanie gminy - debata.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wotum zaufania dla Wójta Gminy Moszczenica,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2022 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Moszczenica za 2022 rok,
  • zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 nr XXXVII/323/22 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2022 roku,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica,
  • oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Moszczenica za rok 2022,
  • ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica - „Moszczenica 2”,
  • zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”,
  • przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Moszczenica, przyjętego uchwałą nr XXI/132/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2005 r.,
  • podjęcia przez Gminę Moszczenica działalności w zakresie telekomunikacji.
 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moszczenica za 2022 rok.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Izabella Wąsowska

 


 

Zgłoszenie udziału w debacie -  pobierz druk

 


 

 

 

SKM C335123053109370

Na podstawie art.160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu informuję, że Rada Gminy Moszczenica dokona wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gorlicach w liczbie 1 osoby.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 r.

 

Zasady przeprowadzania wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:

 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.),

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego się na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłoszonej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Moszczenica.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu określonego w art.162 § 1 ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Załączniki:

 1. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
 2. Wzór listy osób popierających kandydata na ławnika.
 3. Oświadczenie kandydata na ławnika dot. władzy rodzicielskiej
 4. Oświadczenie kandydata na ławnika dot. prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów nałożonych przez art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Moszczenica, ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica tel. 183541300, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.);
 6. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. wyboru ławników sądów powszechnych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w szczególności Zespół opiniujący kandydatury na ławników sądów powszechnych – w celu wydania opinii o kandydatach w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych;

f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie z Pani/Pana udziałem wyborów na ławników sądów powszechnych.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ponadto informujemy, że dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostaje przekazana do prezesów właściwych sądów powszechnych. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika mogą zostać odebrane w ciągu 60 dni od daty wyboru, po tym czasie w ciągu 30 dni są niszczone komisyjnie. Pozostała dokumentacja będzie przechowywana przez okres kadencji ławników, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

19 maja 2023r. w Starym Sączu, mieście św. Kingi – patronki samorządowców odbył się coroczny Małopolski Dzień Samorządu Terytorialnego organizowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

Obchody rozpoczęła Msza Święta w Klasztorze SS Klarysek, następnie uczestnicy spotkania udali się do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, gdzie odbyła się część oficjalna. Oprócz wystąpień i występów artystycznych 19 Wójtów i Burmistrzów pełniących swoją funkcję od ponad 25 lat uhonorowanych zostało statuetkami 25-lecia Polskich Regionów. Warto zaznaczyć, że wśród wyróżnionych znalazł się Wójt Gminy Moszczenica – Pan Jerzy Wałęga.

25

Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony przez Sejm RP 22 lata temu. To uhonorowanie pracy wszystkich samorządowców i pracowników samorządowych gmin, powiatów i województw. Od 2007 roku patronką polskich samorządowców jest Święta Kinga.

nowe stawki dopłat

konsultacja_zmiana_granic.jpeg

 

 

Protokół_str.jpeg

 

 protokół_2.jpeg

ukraina pomoc

Wyszukiwarka

Pogoda

 

Odpady2022

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM